Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN GEEST NURSERIES B.V.
VAN GEEST FLOWERBULBS B.V.
DUTCH GARDEN WORLD B.V.
TOP SCORE FLOWER BULBS LTD.

De ondernemingen Van Geest Nurseries B.V. (inclusief B.O.L. Point) , Van Geest Flowerbulbs B.V., Dutch Garden World B.V. en Top Score Flower Bulbs Ltd. (inclusief Cash & Carry en van Geest Nurseries Ltd) worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als Van Geest c.s.

Van Geest c.s. houdt zich wereldwijd met name bezig met in- en verkoop, im- en export, op- en overslag van bloembollen, vaste planten, rozenstruiken, heesters, bomen en aanverwante producten.

Van Geest c.s. verkoopt haar producten op bestelling vanuit haar vestigingen en direct vanuit haar winkels, zoals op Keukenhof in Lisse, Nederland, en in Spalding, G.B. Op bestellingen via internet is speciaal artikel N. van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

Van Geest c.s. stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar klanten tevreden te stellen, onder meer door gemaakte afspraken na te komen en producten en diensten van een constante en hoge kwaliteit te leveren.

A.  Definities
1. Van Geest c.s.: de gebruiker(s) van deze algemene voorwaarden Van Geest Nurseries B.V. (inclusief B.O.L. Point) met kvk nr. 28089074, Van Geest Flowerbulbs B.V. met kvk nr. 27225041 en Dutch Garden World B.V. met kvk nr. 34016886, allen gevestigd aan de Heereweg 439 te Lisse (2161 DB), tel.nr. 0252-240050, mail info@vangeestnurseries.com alsmede Top Score Flower Bulbs Ltd (inclusief, Cash & Carry en van Geest Nurseries Ltd)  gevestigd te Spalding, G.B, Company no. 501115. 
2. Opdrachtgever: de klant, een rechtspersoon of natuurlijk persoon, die bij Van Geest c.s. een Levering bestelt.
3. Overeenkomst: alle afspraken tussen Van Geest c.s. en Opdrachtgever in verband met de Levering, inclusief deze Voorwaarden.
4. Offerte: een voorstel tot een Overeenkomst van Van Geest c.s.
5. Opdrachtbevestiging: de bevestiging van de Overeenkomst door Van Geest c.s.
6. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Van Geest c.s.
7. Levering: de door Van Geest c.s. op bestelling of door middel van toonbankverkoop van de geleverde producten zoals bloembollen, vaste planten, struiken, bomen en overig aanverwante artikelen.

B. Toepasselijkheid
1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle contacten tussen Opdrachtgever en Van Geest c.s. en maken deel uit van de (totstandkoming van de) Overeenkomst.
2. De Voorwaarden zijn vóór de Overeenkomst door Van Geest c.s. aan Opdrachtgever overhandigd en/of toegezonden en door Opdrachtgever ontvangen, gelezen en akkoord bevonden. 
3. Indien art. B.2. onverhoopt niet het geval zou zijn dient Opdrachtgever daar onmiddellijk schriftelijk melding van te maken aan Van Geest c.s. De Overeenkomst komt dan onmiddellijk te vervallen en alle uitgevoerde verbintenissen worden teruggedraaid. 
4. Indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de Opdrachtbevestiging heeft gehandeld conform art. B.3. wordt art. B.2. geacht van toepassing te zijn. 
5. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de transactie met Van Geest c.s. en maken geen deel uit van de Overeenkomst. 
6. Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk vastgelegd en voorzien  van een datum en de handtekeningen van Opdrachtgever en Van Geest c.s. 
7. De Voorwaarden gaan altijd voor, ook als bij de transactie tussen Opdrachtgever en Van Geest c.s. betrokken derden eigen algemene voorwaarden hanteren. Die algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing voor zover ze niet strijdig zijn met de Voorwaarden of de belangen van Van Geest c.s.  
8. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht en zullen Opdrachtgever en Van Geest c.s. in goed overleg de nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling conform art. B.6.

C. Offerte / Overeenkomst / Opdrachtbevestiging / vertaling
1. Een Offerte (mondeling en schriftelijk) is vrijblijvend en 30 dagen geldig.
2. De Overeenkomst komt tot stand door de kenbare aanvaarding door Opdrachtgever van de Offerte of door de aanvaarding van de bestelling van Opdrachtgever door Van Geest c.s.
3. Van Geest c.s. kan Opdrachtgever een Opdrachtbevestiging doen toekomen, die dan beslissend is voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst.
4. Indien Opdrachtgever de Nederlandse taal niet machtig is en dit aan Van Geest c.s. bekend is, zal aan Opdrachtgever een vertaling van de Voorwaarden beschikbaar worden gesteld. In geval van een geschil over de uitleg van de Voorwaarden blijft de Nederlandse tekst bepalend.  
5. Van Geest c.s. bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.

D. Identiteit 
1. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Van Geest c.s. een kopie van een geldige legitimatie van de tekeningsbevoegde persoon en een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan Van Geest c.s. verstrekken. 
2. In geval van onduidelijkheden/onjuistheden over de handtekening of de bevoegdheid van de ondertekenaar van/namens Opdrachtgever zijn de Opdrachtgever, de contactpersoon, de ondertekenaar en de tekeningsbevoegde persoon allen in persoon en hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de Overeenkomst.

E. Wijzigingen / annulering Overeenkomst
1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wil wijzigen zal Van Geest c.s. zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Art. C. is op de wijziging van toepassing en eventueel reeds verzonden facturen blijven geldig.

2. Indien de wijziging een beperking van de Overeenkomst inhoudt, is Opdrachtgever in elk geval de factuurwaarde van de reeds door Van Geest c.s. ingekochte en/of voor Opdrachtgever verpakte of aan hem/haar verstuurde   Levering verschuldigd, alsmede 25% van de factuurwaarde van de nog te annuleren Levering als vergoeding van onkosten, schade en gederfde omzet.
3. Art. L.1 is van toepassing.

F. Verplichtingen van Van Geest c.s. 
1. Hoewel Van Geest c.s. een inspanningsverplichting heeft, kan zij het door Opdrachtgever gewenste resultaat niet garanderen. 
2. Van Geest c.s. zal de natuurlijke eigenschappen van de Levering respecteren en alle nodige zorg en toepasselijke voorschriften in acht nemen. 
3. Van Geest c.s. zal Opdrachtgever zo veel mogelijk wijzen op onjuistheden, onmogelijkheden of complicaties m.b.t. de door hem/haar gewenste Levering.

G. Verplichtingen van Opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt Van Geest c.s. in staat om de Levering uit te voeren door de geleverde producten in ontvangst te nemen op de aangekondigde data en tijden.
2. Opdrachtgever zorgt en is aansprakelijk voor:
- de benodigde goedkeuringen en vergunningen, zoals betreffende import;
- de benodigde vervoer- en opslagcapaciteit;
- de geldigheid van haar betalingsmiddelen en betalingstoezeggingen, een voldoende kredietwaardigheid en een positief saldo; 
- alle relevante informatie voor de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief wijzigingen in haar bedrijfsvoering en vestiging.
3. Art. L.1. is van toepassing.
 
H. Prijs / waarborg / betaling / rente / (proces)kosten
1. De door Van Geest c.s. opgegeven prijzen zijn in Euro’s, GBP of US$ en excl. btw, verzend-, vervoers-, betalingskosten en overige kosten, tenzij in de Offerte of de Opdrachtbevestiging anders is vermeld.
2. Van Geest c.s. bepaalt het moment en de wijze van betaling door Opdrachtgever voor de Levering, bijvoorbeeld bij voorschot en/of via Ideal, electronic banking, pinnen, automatische incasso, onder rembours of op factuur. 
3. Opdrachtgever zal deze betalingsvoorwaarden van Van Geest c.s. naleven, bij gebreke waarvan Van Geest c.s. de Levering niet zal uitvoeren. 
4. In geval van betaling op factuur zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen.
5. In geval van niet tijdige betaling van haar factuur kan Van Geest c.s. de uitvoering van de Levering opschorten en/of de Overeenkomst opzeggen.
6. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1.5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over de onbetaalde factuur verschuldigd aan Van Geest c.s.. 
7. Betalingen van Opdrachtgever worden verrekend met zijn/haar oudste schuld aan Van Geest c.s. 
8. In geval van een (incasso)procedure is Opdrachtgever naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand aan Van Geest c.s. verschuldigd, voor zover deze de contractuele incassokosten of de vergoeding van buitengerechtelijke kosten op grond van het Rapport Voorwerk II overstijgen.
9. Partijen komen expliciet overeen dat zij dit Rapport Voorwerk II terzijde stellen.

I. Eigendomsvoorbehoud
1. Van Geest c.s. blijft eigenaar van alle Leveringen aan Opdrachtgever totdat deze alle onbetaalde facturen van Van Geest c.s. heeft voldaan. De eigendom van de Leveringen gaat over op Opdrachtgever op het moment dat Van Geest c.s. alle betalingen onherroepelijk heeft ontvangen.
2. Vanaf het moment van de Levering is Opdrachtgever hier verantwoordelijk voor. Van Geest c.s. kan Opdrachtgever in dit verband een afleverbon laten tekenen.
3. Gedurende het eigendomsvoorbehoud kan Van Geest c.s. de Levering op eigen initiatief terugvorderen en terughalen bij Opdrachtgever, bijvoorbeeld in geval van wanbetaling, een (aanvraag tot) faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of beslag onder/ten laste van Opdrachtgever.
4. Gedurende het eigendomsvoorbehoud zal Opdrachtgever de Levering van Van Geest c.s. als een goed huisvader beheren, verzekeren tegen diefstal, brand etc., niet doorverkopen noch in zekerheid geven. 
5. Indien Opdrachtgever een aanspraak op de verzekering van de Levering in eigendomsvoorbehoud zal krijgen, zal de betreffende uitkering vermeerderd met een eventueel eigen risico aan Van Geest c.s. toekomen. 
6. Art. L.1. is van toepassing.

J.  Rechten van intellectuele eigendom
1. Van Geest c.s. is als eigenaresse of licentieneemster van de rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Levering bij uitsluiting van Opdrachtgever bevoegd en gerechtigd om over deze rechten te beschikken. Dit omvat alle promotiematerialen, communicatiemiddelen, verpakkingsmaterialen, websites, foto’s, merken, handelsnamen, uitingen en afbeeldingen, in welke vorm dan ook.
2.  Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder expliciete toestemming van Van Geest c.s. gebruik te maken van deze rechten van intellectuele eigendom door openbaarmaking of verveelvoudiging van de objecten van die rechten op welke wijze dan ook. 
3.  Opdrachtgever zal met betrekking tot elk voorgenomen gebruik van de rechten van intellectuele eigendom vooraf expliciete en schriftelijke toestemming van Van Geest c.s. vragen, zonder welke toestemming zij elk gebruik achterwege zal laten.
4. Opdrachtgever zal Van Geest c.s. onmiddellijk informeren indien hij/zij kennisneemt van enig gebruik van de rechten van intellectuele eigendom van Van Geest c.s. door enige derde(n). 
4.  Indien Opdrachtgever dit art. J. overtreedt is hij/zij onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst een boete van € 5.000,= per overtreding en per dag dat deze voortduurt aan Van Geest c.s. verschuldigd.

K. Inspectie / klachten 
1. Opdrachtgever zal de Levering meteen na ontvangst inspecteren.
2. De Levering wordt geacht correct te zijn uitgevoerd indien Opdrachtgever deze heeft aanvaard, in gebruik heeft genomen of er 5 werkdagen zijn verstreken sinds de ontvangst van de Levering zonder klacht.
3. Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 24 uur na ontvangst van de Levering aan Van Geest c.s. melden en binnen 5 werkdagen schriftelijk onderbouwen, onder meer met fotomateriaal.
4. Opdrachtgever zal een klacht over een factuur of betaling of afschrijving binnen 5 dagen na de factuur of de gebeurtenis schriftelijk aan Van Geest c.s. melden.
5. Van Geest c.s. zal een klacht meteen beoordelen en zo nodig/mogelijk in overleg met Opdrachtgever oplossen.
6. Klachten geven Opdrachtgever geen recht om de Overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen of om betaling uit te stellen.
7. In geval van een klacht zal Opdrachtgever de Levering, waar op de klacht ziet, beschikbaar houden voor onderzoek door of namens Van Geest c.s. en zal hij alle aanwijzingen van Van Geest c.s. opvolgen en haar in staat stellen om de klacht te beoordelen.  
8. Klachten, die te laat zijn ingediend of niet door Van Geest c.s. beoordeeld kunnen worden, worden niet in behandeling genomen en kunnen niet leiden tot restitutie, creditering of vervangende Levering. 

L. Aansprakelijkheid / overmacht
1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van Van Geest c.s. ten gevolge van het door Opdrachtgever niet voldoen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
2. Van Geest c.s. is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade ten gevolge van de Levering aan/bij Opdrachtgever of derden, tenzij gedekt door de verzekering van Van Geest c.s. of het gevolg van haar opzet of grove nalatigheid.
3. Opdrachtgever zal schade ten gevolge van de Levering verhalen op haar eigen verzekering en vrijwaart Van Geest c.s. voor aanspraken tot schadevergoeding van derden. 
4. De aansprakelijkheid van Van Geest c.s. is beperkt tot de netto factuurprijs voor dat deel van de Levering, waarin de schade is voorgevallen, dan wel het bedrag dat de verzekering van Van Geest c.s. vergoedt, indien dat bedrag hoger zal zijn.
5. Van Geest c.s. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een onmogelijke Levering of ten gevolge van het falen door of gebreken bij derden.
6. Van Geest c.s. is vanwege de natuurlijke en levende aard van de Levering niet aansprakelijk als de Levering niet de door Opdrachtgever verwachte eigenschappen mocht hebben.
7. Van Geest c.s. is niet aansprakelijk indien zij door overmacht, zijnde omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed, niet aan de Overeenkomst kan voldoen. In dat geval kan zij naar eigen keuze de Levering uitstellen of de Overeenkomst opzeggen. 
8. Onder deze omstandigheden en gebeurtenissen wordt onder meer verstaan: oorlog, natuurramp, brand, storingen in het energienet, ongelukken, stakingen, etc.

M. Einde Overeenkomst
1. Indien de Overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de Levering heeft plaatsgevonden of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is.
2. De Overeenkomst eindigt in elk geval door tussentijdse opzegging wegens gegronde redenen, zoals conform art. H.5. en art. L.1.
3. Opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.

N. Internetverkoop
-Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dutch Garden World BV (nader te noemen DGW) en een wederpartij waarop DGW deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door DGW worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DGW worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DGW ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

-Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van DGW zijn vrijblijvend en DGW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DGW. DGW is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DGW dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

-Artikel 3. Prijzen en verzending 
Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en inclusief verzendkosten. Doch voor verzendingen beneden de hieronder vermelde orderbedragen worden verzendkosten in rekening gebracht. Deze verzendkosten zijn voor Nederland € 6,50 bij een orderbedrag onder € 30,-, voor alle landen die tot de EU behoren € 15,- bij een orderbedrag onder € 35,- en bij USA/Canada en overige landen die tot de EU behoren € 20,- bij een orderbedrag onder € 50,-. Voor Canada wordt altijd € 15,- extra bestelkosten gerekend.
Zwitserland en Noorwegen
Nationale belastingen en invoerrechten voor Zwitserland en Noorwegen zijn niet bij de prijzen inbegrepen!

-Artikel 4. Leverbaarheid artikelen 
Vele van onze artikelen zijn een natuurproduct die afhankelijk zijn van de oogstresultaten. Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet of zeer beperkt beschikbaar is. Indien een artikel mocht zijn uitverkocht, dan geldt het overige door u bestelde als zijnde de definitieve bestelling. Indien mogelijk zullen wij u voor het ontbrekende artikel een gelijkwaardige vervanger voorstellen.
Wij leveren uitsluitend de beste kwaliteit voor een optimaal bloei resultaat.

-Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid 
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Reclames betreffende kwaliteit van het geleverde dient te geschieden binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen via ons emailadresinfo@dutchgardenworld.com

-Artikel 6. Verantwoordelijkheid
De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen. DGW is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig, oneigenlijk of onjuist gebruik of misbruik.

-Artikel 7. Schadevergoeding 
Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of kwalitatief niet goede leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan.

-Artikel 8. Overmacht 
Overmacht kan ons van een gedane bestelling ontheffen.

-Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan DGW verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

-Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen 
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DGW partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

-Artikel 11. Annuleren
Omdat we te maken hebben met een levend product heeft de koper tot en met 20 mei van het betreffende jaar het recht de overeenkomst te annuleren. Het door de verkoper terug te betalen bedrag is het aankoopbedrag minus bank-, creditcard- of transactiekosten. Na 20 mei van het betreffende jaar zal bij het annuleren van de order 25% van het orderbedrag aan de koper worden gecrediteerd.

Vermelding Kamer van Koophandel
Dutch Garden World BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Rijnland onder nummer 34016886


O. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
1. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag bij de inschrijvingen van de ondernemingen van Van Geest c.s.